четвъртък, 10 февруари 2011 г.

ЗДДФЛ. Деклариране в Справкато по чл. 73 от ЗДДФЛ на съдружник, полагащи личен труд в дружеството като самоосигуряващо се лице

ЗДДФЛ. Въпрос: Следва ли да се декларира в Справкато по чл. 73 от ЗДДФЛ възнаграждение на съдружник в ООД, полагащи личен труд в дружеството като самоосигуряващо се лице на основание на протокол от решение на общото събрание?
Отговор: доц. д- Людмила Мермерска, данъчен консултант
Известно е, че в справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не се включват изплатените доходи от трудови правоотношения (чл. 73, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Понятието «трудови правоотношения» има своя специална дефиниция в т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ и именно тя следва да се има предвид при всяка препратка към него в разпоредба на закона. Тази дефиниция е доста по-широка от общоприетото понятие «трудови правоотношения», ограничено до правоотношения по реда на Кодекса на труда.
От 01.01.2010 г. в обхвата на дефиницията на «трудови правоотношения» е включена още една група правоотношения – правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери (б. «и» на т. 26 от §1 на ДР на ЗДДФЛ).
Доколкото, случаите когато съдружник в ООД полага личен труд в собственото си дружество на основание на трудов договор по реда на Кодекса на труда или въз основа на договори за управление и контрол, влизаше в обхвата на трудовите правоотношения и преди 2010 г., очевидно допълването на дефиницията на «трудови правоотношения» се отнася за случаи на полагане на личен труд на съдружници, извън трудов договор по реда на Кодекса на труда или договор за управление и контрол, а именно:
  • граждански договор,
  • протокол от решение на общото събрание на съдружниците,
  • вписване на клауза в дружествения договор,
т.е. случаи на полагане на личен труд, при които съдружниците се самоосигуряват.
Независимо, че става въпрос за възнаграждения, получени от самоосигуряващи се лица, от 01.01.2010 г. за целите на ЗДДФЛ тези възнагражедния се третират като доходи от трудови правоотношения, съответно се облагат авансово и годишно като доходи оттрудови правоотношения (чл. 42 и чл. 25, ал. 2 от ЗДДФЛ) и поради тази причина, вече не подлежат на деклариране в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, коятоще се подава за изплатените доходи на физически лица за 2010 г.
Включително  и командировъчните пари по повод  дейността им, за която получават възнаграждение от дружеството, не следва да се декларират в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, доколкото всички доходи, свързани с полагане на личен труд в собственото дружество попадат в обхвата на  т. 26 от §1 на ДР на ЗДДФЛ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар