понеделник, 7 февруари 2011 г.

Относно: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.)

У  К  А  З  А  Н  И  Е

Относно: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за            2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.)
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

I. Размери и разпределение за 2011 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”

1. Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО

1.1. Размери

1.1.1. За фонд „Пенсии”
С § 7 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2011 г. са изменени т. 1 и т. 2 на чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), вследствие на което размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО, в сила от 01.01.2011 г., са определени, както следва:

§ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
-   17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
-  20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по          чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

§ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
-  12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
-  15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по    чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

С § 7 от ПЗР към ЗБДОО за 2011 г. са изменени също т. 1 и т. 2 на чл. 4а, ал. 3 от КСО, вследствие на което размерите на осигурителните вноски за морските лица за фонд „Пенсии” на ДОО, в сила от 01.01.2011 г., са определени, както следва:

§ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
-   17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
-   20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

§ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
-  12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
-  15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.


1.1.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство”
Вноската за фонд “Общо заболяване и майчинство” през 2011 г. се запазва в размер 3,5 на сто;

1.1.3. За фонд “Безработица”
Вноската за фонд “Безработица” през 2011 г. се запазва в размер 1 на сто;

1.1.4. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
Осигурителната вноска е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 на сто по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 12 от ЗБДОО за 2011 г., а за морските лица е в размер 1,1 на сто и не се определя съобразно основната икономическа дейност на осигурителя.


1.2. Разпределение 

1.2.1. За фонд „Пенсии”
С § 7 от ПЗР към ЗБДОО за 2011 г. е променено и разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен за фонд “Пенсии” на ДОО. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9 от КСО, в сила от 1 януари 2011 г., вноските за фонда се разпределят по следният начин:

§ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
-    17,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
-    7,9 на сто за сметка на осигуреното лице;
-    9,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд, осигурителната вноска за сметка на осигурителя е в размер 12,9 на сто;
§ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
-   12,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
-    5,7 на сто за сметка на осигуреното лице;
-   7,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд, осигурителната вноска за  сметка на осигурителя е в размер 10,1 на сто;

 1.2.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”
Съотношението, в което се разпределят осигурителните вноски за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” през 2011 г. се запазва (60:40).

§ за фонд “Общо заболяване и майчинство”:
-   1,4 на сто за сметка на осигуреното лице;
-   2,1 на сто за сметка на осигурителя;
-   3,5 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице.

§ за фонд “Безработица”:
-   0,4 на сто за сметка на осигуреното лице;
-   0,6 на сто за сметка на осигурителя.

1.2.3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
Осигурителните вноски за фонда са за сметка на осигурителя (чл. 12 от ЗБДОО за 2011 г.).

1.2.4. Вноските за морските лица за фондовете на ДОО са изцяло за тяхна сметка:

1.2.4.1. За фонд „Пенсии”

§ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
-   17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
-   20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

§ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
-  12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
-  15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

 1.2.4.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”

§ за фонд “Общо заболяване и майчинство”:
-   3,5 на сто.  

§ за фонд “Безработица”:
-   1 на сто.

1.2.4.3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
-  1,1 на сто.2. Размери и разпределение на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

На основание чл. 157, ал. 1 от КСО размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2011 г. са:

2.1. За Универсален пенсионен фонд – 5 на сто.
Разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен през 2011 г. се запазва:
- 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 2,8 на сто за сметка на осигурителя.
Самоосигуряващите се лица и морските лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка (чл. 157, ал. 5 от КСО).

2.2. За професионален пенсионен фонд:
-    12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;
-    7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.
На основание чл. 157, ал. 4 от КСО вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителя, с изключение на вноските за морските лица, които са изцяло за тяхна сметка.


3. Размер и разпределение на осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд
Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд през 2011 г. е запазена в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (основание § 22, ал. 7 от ПЗР на КСО).
Осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд се внасят по банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДОО (основание § 4, ал. 1 от ПЗР към ЗБДОО за 2011 г.).


4. Вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” („ГВРС”)
За 2011 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (чл. 14, ал. 1 от ЗБДОО за 2011 г.).


II. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2011 г.

1.                       Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2010 г. 

2.                       Разпределение 

Запазено e разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:
-                     3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
-                     4,8 на сто за сметка на осигуряващия;
-                     8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.


Към настоящото указание е приложена таблица (Приложение 1) за размера на осигурителните вноски за ДОО, допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2011 г.


III. Размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.

С чл. 8 от ЗБДОО за 2011 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

§ минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2011 г.;

Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2010 г. Структурата на НКПД, 2010 г., която е приложена към настоящото указание (Приложение 2), е утвърдена със Заповед № РД-01-514 на Министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010 г. Структурата определя професионалната структура на работната сила в Република България в четири йерархични нива: „Клас”, „Подклас”, „Група” и „Единична група”, обозначени съответно с еднозначен, двузначен, тризначен и четиризначен цифров код. Заповед № РД-01-514/12.07.2010 г. е отменена със Заповед на Министъра на труда и социалната политика № РД-01-931/27.12.2010 г. Със Заповед № РД-01-931/27.12.2010 г. е утвърдена Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., която влиза в сила от 01.01.2011 г. Независимо от това при определяне на минималните осигурителни прагове през 2011 г. се прилага Структурата на НКПД, 2010 г. Това изрично е определено със   ЗБДОО за 2011 г. и Заповед на Министъра на труда и социалната политика                           № РД-01-3/03.01.2011 г.

§ минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 г. и 2011 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2011 г.).
За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2011 г.).

§ минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

§ максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.


IV. Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2011 г.

Освен промените, разгледани в Раздел I от настоящото указание, със ЗБДОО за 2011 г. и ЗИД на КСО са направени и следните изменения и допълнения в КСО:

1.                       чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО – разпоредбата се допълва, за да се регламентира, че лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица само при условие, че това е предвидено в съответната програма.
  
2.                       чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО – разпоредбата се изменя, в резултат на което от кръга на осигурените по тази точка изрично са изключени лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 от кодекса.

3.                       чл. 4, ал. 2 от КСО разпоредбата се изменя, вследствие на което в сила от 01.01.2011 г. по реда на тази алинея се осигуряват и работниците и служителите, наети при различни работодатели общо за повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, в случай, че при всеки един от работодателите са наети за не повече от 5 работни дни (40 часа) в рамките на календарния месец.

4.                        чл. 4, ал. 7 от КСО разпоредбата се изменя, в резултат на което от 01.01.2011 г. лицата по тази алинея могат да се осигуряват само за рисковете инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО. До влизане на изменението в сила лицата чл. 4, ал. 7 от КСО можеха да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година.

5.                       Създадена е ал. 8 към чл. 4 от КСО с която се въвежда нова категория лица, които могат да се осигуряват по свое желание за ДОО, ако не са осигурени на друго основаниедокторантите.
Осигурените социални рискове, за които докторантите могат да се осигуряват са инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. 
Докторантите могат да се осигуряват за горепосочените рискове върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО.
Осигурителните вноски за докторантите са изцяло за тяхна сметка и се внасят в размерите, определени за фонд „Пенсии”.  
Редът за осигуряване на докторантите се определя в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (основание ал. 9 от чл. 4 на КСО, в сила от 01.01.2011 г.).

6.                       В чл. 4а, ал. 5, думите „чл. 4, ал. 8” се заменят с „чл. 4, ал. 9”. Изменението е техническо и е свързано с преномерация на досегашната ал. 8 от чл. 4 на кодекса, която става ал. 9 във връзка със създаването на нова ал. 8 (виж предходната точка от указанието).

7.                       чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО - разпоредбата се изменя, вследствие на което минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица се определя със ЗБДОО за съответната година съобразно облагаемият им доход за дейността като самоосигуряващо се лице. Относно минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, виж чл. 8, ал. 1,          т. 2 и т. 3 от ЗБДОО за 2011 г. и Раздел III от настоящото указание.

8.                       чл. 6, ал. 3 от КСО - разпоредбата се изменя, за да се регламентира изрично осигурителния доход и разпределението на осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 от кодекса.
С чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО е въведена нова категория лица, които са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това са специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Разпоредбата (чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО) е създадена с § 66 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.) и е в сила от 31.07.2010 г.
8.1.                 осигурителен доход - осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
8.2.                 разпределение на осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО - осигурителните вноски за фонд „Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” се разпределят между осигурител и осигурен по реда чл. 6, ал. 3, т. 7 – т. 9 от кодекса.
Осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” са за сметка на осигурителите (основание чл. 6, ал. 6 от КСО).

9.                        чл. 9, ал. 1, т. 2 от КСО - към лицата, за които осигурителния стаж се зачита по реда на тази точка са добавени специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Изменението във връзка със създаването на чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО (виж предходната точка от указанието).

10.                   чл. 10 от КСО – разпоредбата се изменя и допълва по следния начин:
10.1.  досегашното заглавие Възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването се променя на „Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването”;
10.2.      досегашната разпоредба става ал. 1 и се създава ал. 2: „Осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена.”.
По този начин се въвежда ясно разграничаване на моментите на прекратяване и на прекъсване на осигуряването.

11.                   чл. 157, ал. 1, т. 1 от КСО – създава се буква „г”, като в резултат от допълнението на разпоредбата, от 2017 г. осигурителните вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд са определени в размер 7 на сто.
В тази връзка са допълнени чл. 157, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО, за да се регламентира и разпределението на осигурителните вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, което ще се прилага от 1 януари 2017 г.:
§ 2,8 на сто за сметка на осигуреното лице;
§ 4,2 на сто за сметка на осигурителя.
За 2011 г. размерът и разпределението на осигурителните вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд се запазват (виж т. 2.1. от Раздел I на настоящото указание).

12.                   В ПЗР на КСО е създаден § 4а. Според алинея първа от този параграф средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от          1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на ДОО.
Осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд за тези лица се внасят по банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд и се превеждат от НАП във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (основание § 4а, ал. 5 от ПЗР на КСО, в сила от 01.01.2011 г.).

13.                   § 22о от ПЗР на КСО – разпоредбата се изменя, вследствие на което се удължава до 31 декември 2011 г. периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност са осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО и върху тях се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, съответно осигурителни вноски за ДЗПО.


V. Промени в Закона за здравното осигуряване

1.                       чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗОдумите „чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване” се заменят с „чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване”. Изменението е техническо и е свързано с преномерация на досегашната ал. 4 от чл. 40 на КСО, която става ал. 5 във връзка със създаването на нова ал. 4 от чл. 40 на кодекса.

2.                       § 19к от ПЗР на ЗЗО – разпоредбата се изменя във връзка с удължаване до 31 декември 2011 г. на периода по § 22о от ПЗР на КСО.
За периода до 31 декември 2011 г. здравноосигурителните вноски върху възнагражденията по § 22о, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.


Приложение:

1. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2011 г.;
2. Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2010 г.
                                                           


  Изпълнителен  Директор на нап:
                     
                      /КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар