четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Да могат да се прехвърлят до 20 дни от платения си годишен отпуск за следващата календарна година, гласува на първо четене парламентът с приемането на промени в Кодекса на труда

Работникът ще може да прехвърля до 20 дни от платения си годишен отпуск за следващата календарна година, гласува на първо четене парламентът с приемането на предложените от ПГ на ПП  ГЕРБ промени в Кодекса на труда. По писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни ще може да се отложи за следващата календарна година. Отлагане на още 10 дни може да бъде разрешено по производствени причини. Неизползваният платен годишен отпуск за 2010 г. ще може да се ползва до 31 декември 2012 г., прие още парламентът. До 31 декември на предходната календарна година работодателят се задължава да утвърди график за ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, предвиждат приетите на първо четене изменения. Изключение се прави за настоящата година, за която се предлага графикът да бъде готов до 31 март 2011 г. За да се гарантира навременното ползване на отпуска в случай на бездействие от страна на работника или служителя, се урежда правото на работодателя да предостави едностранно отпуск, без да е необходимо да изчаква да изтекат 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползване.
Делата за организирана престъпност ще са подсъдни на Специализирания наказателен съд. Това реши парламентът при окончателното приемане на второ четене на промени в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/. Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на Специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното им изясняване налага това, реши още парламентът. Когато едно от тези дела е подсъдно на Специализирания съд, обединеното дело се разглежда от него. При определяне на подсъдност между Специализирания наказателен съд и Военния - водещ е Военният съд, приеха депутатите. Въззивна инстанция ще е Апелативният специализиран наказателен съд, а касационна - Върховния касационен съд. Призованите от Специализирания съд лица са длъжни да се явят в съдебното заседание независимо от призоваването им пред други съдилища или органи на досъдебното производство, е записано в промените.
Повишават се глобите за работодателите в несъстоятелност, които не са изпълнили задълженията си към работниците за гарантиране на вземанията им. Това предвиждат промени в закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, приети единодушно на първо четене от парламента. Работодателят или длъжностното лице, което не е изпълнило задълженията си по закона, ще се наказва с глоба от 100 до 1000 лева. Досега минималният праг на санкцията беше 20 лева, а максималният - до 250 лева. В преходните и заключителните разпоредби беше одобрена промяна в Търговския закон. Според нея, един месец след като в търговския регистър бъде вписано съдебно решение за откриване на производство за несъстоятелност, работодателят-длъжник трябва да прекрати трудовите правоотношения с работниците, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Той трябва и да издаде необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.Според действащия закон, правото на гарантирано вземане възниква от датата на обнародване в "Държавен вестник" на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството. Промяната цели да бъде ускорена процедурата по отпускане на гарантирани вземания.
Парламентът задължи общинските съвети в срок до 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет да приемат общинските бюджети. Тази промяна, записана в Закона за общинските бюджети, беше приета на първо четене от народните представители.Поправката е внесена от депутатите от ГЕРБ Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов. Тя е във връзка с текст, приет в Закона за държавния бюджет за 2011 г., гласуван в края на миналата година.След изтичане на този срок до приемането на общинския бюджет възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплащат, е записано в предложението за законова промяна.Кметът е задължен да внесе бюджета на общината в Общинския съвет /ОбС/ в срок до 30 дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година. При забавено внасяне на проектобюджета съветниците са задължени да го приемат до 15 работни дни от внасянето му в ОбС. При неспазване на срока за внасяне, за периода след изтичането му до внасянето на проектобюджета в ОбС, на кмета на общината не се изплаща възнаграждение, предлагат вносителите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар