понеделник, 3 януари 2011 г.

Допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, въведени със ЗИДТЗ (обн. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.)

Допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
 въведени със ЗИДТЗ (обн. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.)
С § 24 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДТЗ са въведени и две нови алинеи в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), свързани с  конкуренция между публично и изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс (ал. 2 на чл. 191 от ДОПК) и принудително изпълнение при несъстоятелност (ал. 4 на чл. 193 от ДОПК).

Няма коментари:

Публикуване на коментар