сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗАДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗАДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)
Най - важните промените в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени със ЗИД ЗАДС (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11. 2011 г.), могат да бъдат систематизирани в следните групи:
 • промяна в определенията за пури и пурети, цигари, и друг тютюн за пушене (чл.10, ал. 1 и 2,   чл. 11, ал. 3,   чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗАДС);
   
 • повишаване на акцизните ставки върху бензина, газьола и керосина с цел достигане на минималните нива за ЕС:
-          за безоловен бензина - от 685 на 710 лв. за 1000 л. (чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗАДС);
-          за газьола и керосина - от 600 на 615 лв. за 1000 лв. (чл. 32, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗАДС);
-          за смеси от безоловен бензин, в който съдържанието на биоетанол е от 4 до 5 процента обемни - от 664 на 688 лв. за 1000 литра (чл. 32, ал. 1, т. 8 от ЗАДС);
-          за смеси от газьол, в който съдържанието на биодизел е от 4 до 5 процента обемни - от 582 на 596 лв. за 1000 литра (чл. 32, ал. 1, т. 9 от ЗАДС);
 • повишаване на акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 на 130 лв., а от 01. 01. 2012 г. на 152 лв. за килограм (чл. 38 от ЗАДС);
 • при въвеждане на нов образец на бандерол на лицензираните складодържатели се разрешава:
-          в срок три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол (чл. 64, ал. 10 от ЗАДС - нова);
-          в срок до три месеца преди влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол (чл. 66, ал. 6 от ЗАДС - нова);
-          в срок до три месеца от влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол (чл. 66, ал. 7 от ЗАДС - нова);
 • разширяване обхвата на понятието "място на директна доставка" (чл. 4, т. 45 от ЗАДС - от дефиницията на «място на директна доставка» отпада края на изречението «изпратени от друга държава членка”);
 •  регламентиране на отговорностите, мястото и момента на възникване на задължението за заплащане на акциз при допускане или установяване на нередовност по смисъла на нововъведената дефиниция в  чл. 4, т. 46 от ЗАДС по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз или освободени за потребление на територията на друга държава членка (чл. 74а от ЗАДС - нов и чл. 76д от ЗАДС - нов);
 • въвеждане на нова глава шеста “а”  - "Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия" (чл. 90а - 90ж от ЗАДС);
 • въвеждане на нови разпоредби относно превоза на маркирани енергийни продукти на територията на страната, а именно превозът става с:
-          транспортни средства, на които лицата за своя сметка инсталират глобална система за позициониране (GPS);
-          съдове за транспортиране снабдени със средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им (чл. 93, ал. 6 и 7 от ЗАДС -нови);
 • регламентира се възможност акцизната декларация се подава и по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона (чл. 87, ал. 8 от ЗАДС - нова).
Промените са в сила от 01. 01. 2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар