сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)
Според Мотивите към проектозакона за ЗИД на ЗДДС направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с:
- необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на най-новите европейски директиви в сферата на косвеното облагане и решения на Съда на ЕО в областта на косвеното облагане.
- прецизиране на текстове за улесняване практическото прилагане на закона.
Най важните промени, въведени със ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр.94 от 30.11. 2010 г.) са:
  • промени във връзка с изискванията на Директива 2009/162/ЕС на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. В тази връзка са направени промени в :
правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия - специалният режим ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на ЕС, или всякакви мрежи, свързани с такива системи; освобождава се вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата; механизмът за облагане с ДДС на мястото на консумация е приложим и по отношение на топлинната и хладилната енергия;
регламентира се специфично правно основание за освобождаване на определени сделки за ЕС и за някои агенции и други органи на ЕС от ДДС - Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по отношение на покупки, осъществявани за техните официални нужди. Протоколът е специфично основание и следва да се разграничава от правното основание за освобождаването на някои сделки от ДДС, с каквото по принцип се ползват други международни организации;
-  промени във връзка с изискванията на Директива 2009/69/ЕО на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци по внос. Регламентира се при внос на стоки с цел извършване на последваща доставка с тези стоки в държава членка на ЕС задължително да се посочва българският ДДС номер на вносителя и ДДС номерът на купувача, издаден от държавата членка, за която е последващата доставка на стоките, или ДДС номерът на вносителя, издаден от държавата членка, за която е последващата доставка на стоките;
- промени във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги. Промяната стеснява обхвата на специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности - само достъпът,предоставен на данъчно задължени лица до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (като например панаири и изложби), вкл. и свързаните с този достъп съпътстващи услуги ще се облага там, където фактически е събитието;
- промени във връзка с изискванията на Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви „б” и „в” от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки. Промените основно са свързани с освобождаване от ДДС вноса на стоки, за които е предвидено освобождаване от мита по Регламент (ЕО) №1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания.
-  транспониране на текста на чл. 224 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност, регламентираща възможност фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, да може да се издава и от получателя по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни (нова. 11 на чл. 113 от ЗДДС). Процедурите за приемане между доставчика и получателя ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона. 
  • промени, продиктувани от решение на Съда на ЕС, както и за отразяване на констатирани несъответствия с правото на Общността, а именно:
предоставянето на концесии вече се третира като облагаема доставка, която ще е част от независимата икономическа дейност на орган на местна и държавна власт. (Промяната се базира на решение на Съда на ЕС по дело С-174/06.) За плащанията след 1 януари 2011 г. по концесионни договори, сключени преди тази дата, ще се счита, че ДДС не е включен в договореното възнаграждение; предвижда се и преходен режим за ползване на право на данъчен кредит във връзка с облагаемите концесии, уреден в § 30, ал. 3 - 7 от ПЗР на ЗИДЗДДС, когато правото не е упражнено от концедентите по договори за концесия;
намалената данъчна ставка за настаняване от хотелиери ще се прилага за всички доставки по настаняване, а не само за тези, които са част от организирано пътуване. Увеличена е сега действащата ставка на 9 на сто, като новият размер на данъчната ставка да е в сила от 1 април 2011 г.;
-  доставката на зъбни протези е освободена доставка по смисъла на ЗДДС само когато е от зъболекари или зъботехници;
  • промени, свързани с прецизиране на текстове, а именно:
- лицата, регистрирани само за доставки на услуги, при придобиване или доставка на ново превозно средство също ще прилагат специалния ред за тази стока, относим към нерегистрираните по закона лица;
- предвиден е изричен регламенти по отношение на прилагането на нулева ставка за доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са: командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор; въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор; дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал; международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища, когато Република България не е държава домакин;
- когато е необходимо подаването на VIES-декларации, тези декларации, заедно с дневниците за покупки и продажби и справката-декларация за ДДС, ще се подават задължително по електронен път, при условията и по реда на ДОПК; в които случаи няма да е необходимо тяхното подаване на магнитен или оптичен носител съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗДДС
- възстановено е действащото до края на 2009 г. правило, че при бартерните сделки по чл. 130 от ЗДДС данъчната основа на всяка от насрещните доставки е равна на пазарната цената на предоставяната стока или услуга; през 2010 г. изискването е да се прави пазарна оценка на получаваната стока или услуга; с което обаче текстът на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС не се прецизира, а дори напротив – от началото на 2011 г. той отново ще влезе в противоречие с принципите на Директива 2006/112/ЕО в частта им за определяне на данъчната основа на доставките.

Няма коментари:

Публикуване на коментар