сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), могат да бъдат систематизирани в две групи:
  • редактиране на съществуващи законови разпоредби. В тази група могат да бъдат отнесени промени, свързани с:
-         изискването авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество в полза на местно физически лице да се извършва от платеца на дохода, когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице (например, адвокат, нотариус, медицински специалист или друго самоосигуряващо се лице, наело помещение от местно физическо лице). При определяне на авансовия данък от платеца (предприятие, респ. самоосигуряващо се лице) ще се вземат предвид само 10 на сто нормативни разходи (чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ). Удържането на данъка ще се документира от платеца със Сметка за изплатени суми и служебна бележка (чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ). Прилаганото до момента тримесечно авансово самоооблагане на наемодателите - местни физически лица ще се запази най-вече за случаите, когато страна по договора, като платец на наема е друго физическо лице, което, обаче, не е самосигуряващо се.
-         регламентиране начина на документиране на доходи от други източници, посочен в чл. 35 от ЗДДФЛ (неустойки, лихви, производствени дивиденти и др.), в т. ч. доходи в натура - предметни награди и други, а именно платецът на дохода следва да издава служебна на лицата, получили доходи от други източници (чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ);
-         уточнено е, че при преобразуване или прехвърляне на предприятие справката за изплатени доходи на физически лица Справката по чл. 73 се изготвя от правоприемника (чл. 73 , ал.1 от ЗДДФЛ);
-         въведена е санкция за случаите, на получаване на доходи (различни от облагаемите с окончателен данък) от лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на чл. 29 от ЗДДФЛ,  както и наемодатели, доходите, на които са регламентирани в чл. 31 от ЗДДФЛ, които от една страна са освободени от издаване на касови бележки според  чл. 4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (такава възможност съществува за получаващи доходи от друга стопанска дейност: като лица, упражняващи свободни професии, земеделци,  лица упражняващи занаяти, и както е известно и за  наемодателите, доходите, на които са регламентирани в чл. 31 от ЗДДФЛ), а от друга страна, ако доходът по чл. 29 от ЗДДФЛ (от друга стопанска дейност) се изплаща от предприятие или самоосигуряващо се лице и при прилагане на съответните разпоредби на чл. 43 от ЗДДФЛ, то на тези лица не следва да се издава и Сметка за изплатени суми при авансово облагане.  Санкцията е насочена към изброените по-горе лица, когато  разпорпедбите на ЗДДФЛ не предвиждат платецът на дохода (предприятие или самоосигуряващо се лице) да им го документира със Сметка за изплатени суми (чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ)   В този случай, ако посочените лица не издадат първичен документ по смисъла на чл. 7, ал.1  от Закона за счетоводството (например, квитанция, разписка, т.н обикновена фактура и др. подобни), изискуем по реда на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ - им се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв. (чл. 80б от ЗДДФЛ).
  • въвеждане на нови разпоредби, свързани с облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с окончателен данък 10 на сто за получените от възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори (ал. 11 на чл. 8 на ЗДДФЛ, както и чл. 37, ал.1 от ЗДДФЛ). Промяната в ЗДДФЛ е в синхрон с аналогична промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), отнасяща се за чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Затова по отношение обхвата юрисдикциите с преференциален данъчен режим ЗДДФЛ ползва разпоредбите на ЗКПО - т. 64 от § 1 на ДР на ЗКПО (т. 55 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).


Няма коментари:

Публикуване на коментар