сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11.2010 г.)

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11.2010 г.)
 
Най-важните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), направени със ЗИД ЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11. 2011 г.), в сила от 2011 г. са свързани с:
  • ·намаляване на данъчния размер на данъка върху доходите на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързани дружества от ЕС от 10 на 5 на сто. Те са обусловени от изискванията на Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави - членки, според която държавите членки ЕС нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави членки, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица. Едновременно с това в Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС България има договорен преходен период 8 години, т.е. до до 31 декември 2014 г.., през който данъчната ставка върху плащанията на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, извършвани към свързано дружество от друга държава членка, не трябва да надвишава:
-          10 на сто до 31 декември 2010 г. и
-          5 на сто за следващите години, т.е от 01. 01. 2011 г. до 31 декември 2014 г. Намалената данъчна ставка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, се прилага, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица (едно от двете лица е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала на другото лице или трето лице е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала и на първото, и на второто лице), както и при изпълнение на определени условия, например, чуждестранното юридическо лице да е от определен вид и да плаща определен данък върху печалбата (чл. 200а от ЗКПО) както и свързаните с него Приложение № 5 и Приложение № 6 от ЗКПО, регламентиращи вида на дружествата и вида на дължимите данъци от него по страни в ЕС, при които е възможно прилагане на преференциалния данъчен размер);
  • регламентиране на специално третиране на доходи на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони). Въвежда се облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), регламентирани в т. 64 от §1 на ДР на ЗКПО, с данък при източника 10 на сто за доходите им от възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори (ал. 9 на 12 на ЗКПО и чл. 195 от ЗКПО). Разпоредбата по сравнение с въведената разпоредба в проектозакона на ЗИДЗКПО е “омекотена”, като обект на облагане стават не всички възнаграждения за услуги или права, а само такива, които не са реално предоставени, а от неустойки и обезщетения от всякакъв вид са изключени  обезщетенията, начислени по застрахователни договори;

  • промяна в механизма на третиране на счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи. Данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, се изравнява данъчното третиране на тези грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната (чл. 75, ал. 4 от ЗКПО). Премахва се ограничението за коригиране на стойностите на ДАПл при счетоводни грешки (чл. 61, т. 3 от ЗКПО се отменя);

  • допълване пропуск в ЗКПО, свързан с липса на механизъм за коригиране на грешки при определяне на данъчния финансов резултат, които не са свързани със счетоводни грешки (например, грешки единствено при преобразуване за данъчни цели). Приема се, че в такива случаи също е приложим механизма на коригиране на счетоводни грешки (чл. 79 от ЗКПО);

  • възстановяване на старата практика данъкът при източника върху доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество в полза на чуждестранно юридическо лице, без място на стопанска дейност в страната, да се удържа от платеца на дохода, а не от получателя на дохода (чл. 12, ал. 8, т. 1 и чл. 195, ал. 2 от ЗКПО);

  • прецизиране на разпоредби, свързани с данъчното облагане на лица, извършващи морско търговско корабоплаване за дейността им от опериране на кораби в съответствие с изискванията на правото на ЕС (чл. 255 от ЗКПО и т. 41 от §1 на ДР на ЗКПО);

  • прецизирани са разпоредби, свързани с хармонизиране на текстовете на ЗКПО относно ваучерите за храна, при които е налице преференциално третиране, с промени в Наредба  № 7 от 9.07.2003 г. заусловията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, обнародвани в ДВ, бр. 58 от 30. 07. 2010 г. в сила от 01.08.2010 г., относно промени в механизма на предоставяне на ваучери за храна. Дефинират се новите понятия: "обща годишна квота" (т. 61 от §1 на ДР на ЗКПО) и „индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна” (т. 62 от §1 на ДР на ЗКПО). Въведени са и допълнителни санкции за оператор, неспазил изискванията чл. 209, ал. 8 от ЗКПО за плащания във връзка с предоставени ваучери за храна (чл. 277в от ЗКПО).
Всички промените са в сила от 01.01. 2011 г., с изключение на разпоредбата на § 22, т. 2 от ЗИД на ЗКПО, който влиза в сила от 30. 11. 2010 г. ( § 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО). Става въпрос за разширяване на обхвата на "дейности от опериране на кораби", дефинирани в т. 41 на § 1 на ДР на ЗКПО, за които може да се прилага облагане с т.н „тонажен данък”. В техния обхват са включени и дейности по управление на кораби въз основа на договори за управление съгласно чл. 225а, т. 1 – 7, 9 и 10 от Кодекса на тър­говското корабоплаване ( б. „д” на т. 41 от § 1 на ДР на ЗКПО) Новата разпоредба  на б. „д” на т. 41 от § 1 на ДР на ЗКПО се прилага и при определяне на данъците по реда на ЗКПО за 2010 г. ( § 27 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Няма коментари:

Публикуване на коментар