сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Закона за митниците, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)

Промени в Закона за митниците, в сила от 01. 01. 2011г.,   въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)
С § 49 от ПЗР на ЗИД ЗАДС са направени отделни промени в Закона за митниците (ЗМ), преди всичко с административен характер:
  • отменя се чл. 41 от ЗМ, регламентиращ че редът за определяне на митническата стойност в специфични случаи се определя с постановление на Министерския съвет;
  • допълва се разпоредбата на чл. 74, т.1 от ЗМ (ново второ изр.), свързана с правомощията на митническите органи при установяване на истинноста на декларацията при документен контрол;
  • въвежда се изрична разпоредба, че актовете на директора на Агенция "Митници" подлежат на обжалване пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 220, ал. 2 от ЗМ – нова).
  • максималният размер на санкцията за лице, което е длъжно да предостави на митническите органи стоки, документи и сведения, но не ги предостави, се увеличава от 1000 лв. на 5000 лв.  (чл. 238, ал. 2 - изм. и чл. 238, ал. 3 от ЗМ – нова).
Промените са в сила от 01. 01. 2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар