сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)
С § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО са направени няколко промени в Закона за счетоводството (ЗСч):
  • името и фамилия на съставителя отпадат като задължителен реквизит на първичния счетоводен документ по чл. 7, ал. 1 от ЗСч (т. 5 на чл. 7, ал.1 от ЗСч - отм.);
  • отменя се изискването при съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите по чл. 7  да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (чл. 8 от ЗСч - отм.);
  • създава се нова разпоредба - предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финан­сови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните по­тоци и отчет за собствения капитал (нова ал. 5, чл. 26  от ЗСч). Новата разпоредба се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2010 г. (§ 30 от ПЗР на ЗИДЗКПО);
  • редакционни поправки в чл. 42, ал. 2 от ЗСч относно начина на съхраняване на счетоводната информация и в § 1, т. 6 от ДР на ЗСч при дефиницията на "Международни счетоводни стандарти=
Промените са в сила от 01.01.20110 г., като новата разпоредба на ал. 5, чл. 26, от ЗСч, както посочихме по – горе, е в сила и за годишните финансови отчети за 2010 г. (§ 30 и § 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Няма коментари:

Публикуване на коментар