сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2011г.,   въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)
С § 28 от ПЗР на ЗИД ЗКПО са направени две промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):
  • въвеждане на нова разпоредба (чл. 136а от ДОПК) в Раздел III  ”Процедура за прилагане на спогодбите за избягване на медународното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица” на глава шестнадесета „Особени производства”, дефинираща понятието „притежател на дохода”. Терминът е с базово значение при прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), защото право на прилагане на преференциалните норми на СИДДО има само действителния притежател на дохода. Липсата на дефиниция във вътрешното законодателство водеше до затруднения при практическото прилагане на нормите на СИДДО и едновременно с това даваше възможност за опити за отклонение от данъчно облагане;
  • промяна в момента, до който е дължима лихва върху върху невнесената в предвидения законов срок авансова вноска (чл. 175, ал. 2, т. 2 от ДОПК).
Промените са в сила от 01. 01. 2011 г. (§ 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Няма коментари:

Публикуване на коментар