сряда, 15 декември 2010 г.

Промени в Закона за митниците, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)

Промени в Закона за митниците, в сила от 01. 01. 2011г.,   въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)
С § 49 от ПЗР на ЗИД ЗАДС са направени отделни промени в Закона за митниците (ЗМ), преди всичко с административен характер:
 • отменя се чл. 41 от ЗМ, регламентиращ че редът за определяне на митническата стойност в специфични случаи се определя с постановление на Министерския съвет;
 • допълва се разпоредбата на чл. 74, т.1 от ЗМ (ново второ изр.), свързана с правомощията на митническите органи при установяване на истинноста на декларацията при документен контрол;
 • въвежда се изрична разпоредба, че актовете на директора на Агенция "Митници" подлежат на обжалване пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 220, ал. 2 от ЗМ – нова).
 • максималният размер на санкцията за лице, което е длъжно да предостави на митническите органи стоки, документи и сведения, но не ги предостави, се увеличава от 1000 лв. на 5000 лв.  (чл. 238, ал. 2 - изм. и чл. 238, ал. 3 от ЗМ – нова).
Промените са в сила от 01. 01. 2011 г.

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗАДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗАДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)
Най - важните промените в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени със ЗИД ЗАДС (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11. 2011 г.), могат да бъдат систематизирани в следните групи:
 • промяна в определенията за пури и пурети, цигари, и друг тютюн за пушене (чл.10, ал. 1 и 2,   чл. 11, ал. 3,   чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗАДС);
   
 • повишаване на акцизните ставки върху бензина, газьола и керосина с цел достигане на минималните нива за ЕС:
-          за безоловен бензина - от 685 на 710 лв. за 1000 л. (чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗАДС);
-          за газьола и керосина - от 600 на 615 лв. за 1000 лв. (чл. 32, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗАДС);
-          за смеси от безоловен бензин, в който съдържанието на биоетанол е от 4 до 5 процента обемни - от 664 на 688 лв. за 1000 литра (чл. 32, ал. 1, т. 8 от ЗАДС);
-          за смеси от газьол, в който съдържанието на биодизел е от 4 до 5 процента обемни - от 582 на 596 лв. за 1000 литра (чл. 32, ал. 1, т. 9 от ЗАДС);
 • повишаване на акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 на 130 лв., а от 01. 01. 2012 г. на 152 лв. за килограм (чл. 38 от ЗАДС);
 • при въвеждане на нов образец на бандерол на лицензираните складодържатели се разрешава:
-          в срок три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол (чл. 64, ал. 10 от ЗАДС - нова);
-          в срок до три месеца преди влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол (чл. 66, ал. 6 от ЗАДС - нова);
-          в срок до три месеца от влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол (чл. 66, ал. 7 от ЗАДС - нова);
 • разширяване обхвата на понятието "място на директна доставка" (чл. 4, т. 45 от ЗАДС - от дефиницията на «място на директна доставка» отпада края на изречението «изпратени от друга държава членка”);
 •  регламентиране на отговорностите, мястото и момента на възникване на задължението за заплащане на акциз при допускане или установяване на нередовност по смисъла на нововъведената дефиниция в  чл. 4, т. 46 от ЗАДС по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз или освободени за потребление на територията на друга държава членка (чл. 74а от ЗАДС - нов и чл. 76д от ЗАДС - нов);
 • въвеждане на нова глава шеста “а”  - "Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия" (чл. 90а - 90ж от ЗАДС);
 • въвеждане на нови разпоредби относно превоза на маркирани енергийни продукти на територията на страната, а именно превозът става с:
-          транспортни средства, на които лицата за своя сметка инсталират глобална система за позициониране (GPS);
-          съдове за транспортиране снабдени със средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им (чл. 93, ал. 6 и 7 от ЗАДС -нови);
 • регламентира се възможност акцизната декларация се подава и по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона (чл. 87, ал. 8 от ЗАДС - нова).
Промените са в сила от 01. 01. 2011 г.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), могат да бъдат систематизирани в две групи:
 • редактиране на съществуващи законови разпоредби. В тази група могат да бъдат отнесени промени, свързани с:
-         изискването авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество в полза на местно физически лице да се извършва от платеца на дохода, когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице (например, адвокат, нотариус, медицински специалист или друго самоосигуряващо се лице, наело помещение от местно физическо лице). При определяне на авансовия данък от платеца (предприятие, респ. самоосигуряващо се лице) ще се вземат предвид само 10 на сто нормативни разходи (чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ). Удържането на данъка ще се документира от платеца със Сметка за изплатени суми и служебна бележка (чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ). Прилаганото до момента тримесечно авансово самоооблагане на наемодателите - местни физически лица ще се запази най-вече за случаите, когато страна по договора, като платец на наема е друго физическо лице, което, обаче, не е самосигуряващо се.
-         регламентиране начина на документиране на доходи от други източници, посочен в чл. 35 от ЗДДФЛ (неустойки, лихви, производствени дивиденти и др.), в т. ч. доходи в натура - предметни награди и други, а именно платецът на дохода следва да издава служебна на лицата, получили доходи от други източници (чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ);
-         уточнено е, че при преобразуване или прехвърляне на предприятие справката за изплатени доходи на физически лица Справката по чл. 73 се изготвя от правоприемника (чл. 73 , ал.1 от ЗДДФЛ);
-         въведена е санкция за случаите, на получаване на доходи (различни от облагаемите с окончателен данък) от лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на чл. 29 от ЗДДФЛ,  както и наемодатели, доходите, на които са регламентирани в чл. 31 от ЗДДФЛ, които от една страна са освободени от издаване на касови бележки според  чл. 4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (такава възможност съществува за получаващи доходи от друга стопанска дейност: като лица, упражняващи свободни професии, земеделци,  лица упражняващи занаяти, и както е известно и за  наемодателите, доходите, на които са регламентирани в чл. 31 от ЗДДФЛ), а от друга страна, ако доходът по чл. 29 от ЗДДФЛ (от друга стопанска дейност) се изплаща от предприятие или самоосигуряващо се лице и при прилагане на съответните разпоредби на чл. 43 от ЗДДФЛ, то на тези лица не следва да се издава и Сметка за изплатени суми при авансово облагане.  Санкцията е насочена към изброените по-горе лица, когато  разпорпедбите на ЗДДФЛ не предвиждат платецът на дохода (предприятие или самоосигуряващо се лице) да им го документира със Сметка за изплатени суми (чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ)   В този случай, ако посочените лица не издадат първичен документ по смисъла на чл. 7, ал.1  от Закона за счетоводството (например, квитанция, разписка, т.н обикновена фактура и др. подобни), изискуем по реда на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ - им се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв. (чл. 80б от ЗДДФЛ).
 • въвеждане на нови разпоредби, свързани с облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с окончателен данък 10 на сто за получените от възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори (ал. 11 на чл. 8 на ЗДДФЛ, както и чл. 37, ал.1 от ЗДДФЛ). Промяната в ЗДДФЛ е в синхрон с аналогична промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), отнасяща се за чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Затова по отношение обхвата юрисдикциите с преференциален данъчен режим ЗДДФЛ ползва разпоредбите на ЗКПО - т. 64 от § 1 на ДР на ЗКПО (т. 55 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).


Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)
С § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО са направени няколко промени в Закона за счетоводството (ЗСч):
 • името и фамилия на съставителя отпадат като задължителен реквизит на първичния счетоводен документ по чл. 7, ал. 1 от ЗСч (т. 5 на чл. 7, ал.1 от ЗСч - отм.);
 • отменя се изискването при съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите по чл. 7  да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (чл. 8 от ЗСч - отм.);
 • създава се нова разпоредба - предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финан­сови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните по­тоци и отчет за собствения капитал (нова ал. 5, чл. 26  от ЗСч). Новата разпоредба се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2010 г. (§ 30 от ПЗР на ЗИДЗКПО);
 • редакционни поправки в чл. 42, ал. 2 от ЗСч относно начина на съхраняване на счетоводната информация и в § 1, т. 6 от ДР на ЗСч при дефиницията на "Международни счетоводни стандарти=
Промените са в сила от 01.01.20110 г., като новата разпоредба на ал. 5, чл. 26, от ЗСч, както посочихме по – горе, е в сила и за годишните финансови отчети за 2010 г. (§ 30 и § 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2011г.,   въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2010 г.)
С § 28 от ПЗР на ЗИД ЗКПО са направени две промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):
 • въвеждане на нова разпоредба (чл. 136а от ДОПК) в Раздел III  ”Процедура за прилагане на спогодбите за избягване на медународното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица” на глава шестнадесета „Особени производства”, дефинираща понятието „притежател на дохода”. Терминът е с базово значение при прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), защото право на прилагане на преференциалните норми на СИДДО има само действителния притежател на дохода. Липсата на дефиниция във вътрешното законодателство водеше до затруднения при практическото прилагане на нормите на СИДДО и едновременно с това даваше възможност за опити за отклонение от данъчно облагане;
 • промяна в момента, до който е дължима лихва върху върху невнесената в предвидения законов срок авансова вноска (чл. 175, ал. 2, т. 2 от ДОПК).
Промените са в сила от 01. 01. 2011 г. (§ 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11.2010 г.)

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2011г., въведени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30. 11.2010 г.)
 
Най-важните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), направени със ЗИД ЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11. 2011 г.), в сила от 2011 г. са свързани с:
 • ·намаляване на данъчния размер на данъка върху доходите на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързани дружества от ЕС от 10 на 5 на сто. Те са обусловени от изискванията на Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави - членки, според която държавите членки ЕС нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави членки, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица. Едновременно с това в Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС България има договорен преходен период 8 години, т.е. до до 31 декември 2014 г.., през който данъчната ставка върху плащанията на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, извършвани към свързано дружество от друга държава членка, не трябва да надвишава:
-          10 на сто до 31 декември 2010 г. и
-          5 на сто за следващите години, т.е от 01. 01. 2011 г. до 31 декември 2014 г. Намалената данъчна ставка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, се прилага, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица (едно от двете лица е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала на другото лице или трето лице е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала и на първото, и на второто лице), както и при изпълнение на определени условия, например, чуждестранното юридическо лице да е от определен вид и да плаща определен данък върху печалбата (чл. 200а от ЗКПО) както и свързаните с него Приложение № 5 и Приложение № 6 от ЗКПО, регламентиращи вида на дружествата и вида на дължимите данъци от него по страни в ЕС, при които е възможно прилагане на преференциалния данъчен размер);
 • регламентиране на специално третиране на доходи на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони). Въвежда се облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), регламентирани в т. 64 от §1 на ДР на ЗКПО, с данък при източника 10 на сто за доходите им от възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори (ал. 9 на 12 на ЗКПО и чл. 195 от ЗКПО). Разпоредбата по сравнение с въведената разпоредба в проектозакона на ЗИДЗКПО е “омекотена”, като обект на облагане стават не всички възнаграждения за услуги или права, а само такива, които не са реално предоставени, а от неустойки и обезщетения от всякакъв вид са изключени  обезщетенията, начислени по застрахователни договори;

 • промяна в механизма на третиране на счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи. Данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, се изравнява данъчното третиране на тези грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната (чл. 75, ал. 4 от ЗКПО). Премахва се ограничението за коригиране на стойностите на ДАПл при счетоводни грешки (чл. 61, т. 3 от ЗКПО се отменя);

 • допълване пропуск в ЗКПО, свързан с липса на механизъм за коригиране на грешки при определяне на данъчния финансов резултат, които не са свързани със счетоводни грешки (например, грешки единствено при преобразуване за данъчни цели). Приема се, че в такива случаи също е приложим механизма на коригиране на счетоводни грешки (чл. 79 от ЗКПО);

 • възстановяване на старата практика данъкът при източника върху доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество в полза на чуждестранно юридическо лице, без място на стопанска дейност в страната, да се удържа от платеца на дохода, а не от получателя на дохода (чл. 12, ал. 8, т. 1 и чл. 195, ал. 2 от ЗКПО);

 • прецизиране на разпоредби, свързани с данъчното облагане на лица, извършващи морско търговско корабоплаване за дейността им от опериране на кораби в съответствие с изискванията на правото на ЕС (чл. 255 от ЗКПО и т. 41 от §1 на ДР на ЗКПО);

 • прецизирани са разпоредби, свързани с хармонизиране на текстовете на ЗКПО относно ваучерите за храна, при които е налице преференциално третиране, с промени в Наредба  № 7 от 9.07.2003 г. заусловията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, обнародвани в ДВ, бр. 58 от 30. 07. 2010 г. в сила от 01.08.2010 г., относно промени в механизма на предоставяне на ваучери за храна. Дефинират се новите понятия: "обща годишна квота" (т. 61 от §1 на ДР на ЗКПО) и „индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна” (т. 62 от §1 на ДР на ЗКПО). Въведени са и допълнителни санкции за оператор, неспазил изискванията чл. 209, ал. 8 от ЗКПО за плащания във връзка с предоставени ваучери за храна (чл. 277в от ЗКПО).
Всички промените са в сила от 01.01. 2011 г., с изключение на разпоредбата на § 22, т. 2 от ЗИД на ЗКПО, който влиза в сила от 30. 11. 2010 г. ( § 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО). Става въпрос за разширяване на обхвата на "дейности от опериране на кораби", дефинирани в т. 41 на § 1 на ДР на ЗКПО, за които може да се прилага облагане с т.н „тонажен данък”. В техния обхват са включени и дейности по управление на кораби въз основа на договори за управление съгласно чл. 225а, т. 1 – 7, 9 и 10 от Кодекса на тър­говското корабоплаване ( б. „д” на т. 41 от § 1 на ДР на ЗКПО) Новата разпоредба  на б. „д” на т. 41 от § 1 на ДР на ЗКПО се прилага и при определяне на данъците по реда на ЗКПО за 2010 г. ( § 27 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2011г., въведени със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)
Според Мотивите към проектозакона за ЗИД на ЗДДС направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с:
- необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на най-новите европейски директиви в сферата на косвеното облагане и решения на Съда на ЕО в областта на косвеното облагане.
- прецизиране на текстове за улесняване практическото прилагане на закона.
Най важните промени, въведени със ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр.94 от 30.11. 2010 г.) са:
 • промени във връзка с изискванията на Директива 2009/162/ЕС на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. В тази връзка са направени промени в :
правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия - специалният режим ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на ЕС, или всякакви мрежи, свързани с такива системи; освобождава се вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата; механизмът за облагане с ДДС на мястото на консумация е приложим и по отношение на топлинната и хладилната енергия;
регламентира се специфично правно основание за освобождаване на определени сделки за ЕС и за някои агенции и други органи на ЕС от ДДС - Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по отношение на покупки, осъществявани за техните официални нужди. Протоколът е специфично основание и следва да се разграничава от правното основание за освобождаването на някои сделки от ДДС, с каквото по принцип се ползват други международни организации;
-  промени във връзка с изискванията на Директива 2009/69/ЕО на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци по внос. Регламентира се при внос на стоки с цел извършване на последваща доставка с тези стоки в държава членка на ЕС задължително да се посочва българският ДДС номер на вносителя и ДДС номерът на купувача, издаден от държавата членка, за която е последващата доставка на стоките, или ДДС номерът на вносителя, издаден от държавата членка, за която е последващата доставка на стоките;
- промени във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги. Промяната стеснява обхвата на специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности - само достъпът,предоставен на данъчно задължени лица до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (като например панаири и изложби), вкл. и свързаните с този достъп съпътстващи услуги ще се облага там, където фактически е събитието;
- промени във връзка с изискванията на Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви „б” и „в” от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки. Промените основно са свързани с освобождаване от ДДС вноса на стоки, за които е предвидено освобождаване от мита по Регламент (ЕО) №1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания.
-  транспониране на текста на чл. 224 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност, регламентираща възможност фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, да може да се издава и от получателя по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни (нова. 11 на чл. 113 от ЗДДС). Процедурите за приемане между доставчика и получателя ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона. 
 • промени, продиктувани от решение на Съда на ЕС, както и за отразяване на констатирани несъответствия с правото на Общността, а именно:
предоставянето на концесии вече се третира като облагаема доставка, която ще е част от независимата икономическа дейност на орган на местна и държавна власт. (Промяната се базира на решение на Съда на ЕС по дело С-174/06.) За плащанията след 1 януари 2011 г. по концесионни договори, сключени преди тази дата, ще се счита, че ДДС не е включен в договореното възнаграждение; предвижда се и преходен режим за ползване на право на данъчен кредит във връзка с облагаемите концесии, уреден в § 30, ал. 3 - 7 от ПЗР на ЗИДЗДДС, когато правото не е упражнено от концедентите по договори за концесия;
намалената данъчна ставка за настаняване от хотелиери ще се прилага за всички доставки по настаняване, а не само за тези, които са част от организирано пътуване. Увеличена е сега действащата ставка на 9 на сто, като новият размер на данъчната ставка да е в сила от 1 април 2011 г.;
-  доставката на зъбни протези е освободена доставка по смисъла на ЗДДС само когато е от зъболекари или зъботехници;
 • промени, свързани с прецизиране на текстове, а именно:
- лицата, регистрирани само за доставки на услуги, при придобиване или доставка на ново превозно средство също ще прилагат специалния ред за тази стока, относим към нерегистрираните по закона лица;
- предвиден е изричен регламенти по отношение на прилагането на нулева ставка за доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са: командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор; въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор; дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал; международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища, когато Република България не е държава домакин;
- когато е необходимо подаването на VIES-декларации, тези декларации, заедно с дневниците за покупки и продажби и справката-декларация за ДДС, ще се подават задължително по електронен път, при условията и по реда на ДОПК; в които случаи няма да е необходимо тяхното подаване на магнитен или оптичен носител съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗДДС
- възстановено е действащото до края на 2009 г. правило, че при бартерните сделки по чл. 130 от ЗДДС данъчната основа на всяка от насрещните доставки е равна на пазарната цената на предоставяната стока или услуга; през 2010 г. изискването е да се прави пазарна оценка на получаваната стока или услуга; с което обаче текстът на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС не се прецизира, а дори напротив – от началото на 2011 г. той отново ще влезе в противоречие с принципите на Директива 2006/112/ЕО в частта им за определяне на данъчната основа на доставките.